Ze względu na panującą epidemię odwołujemy etap finałowy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.
Do zobaczenia za rok!

Dwie rzeczy

dają duszy największą siłę:
wierność prawdzie i wiara w siebie

poszukiwanie prawdy

jest zawsze tylko córką czasu

satysfakcja
gwarantowana

bo oprócz wygranych
ważniejszy jest Twój udział

01

Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL).

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Patronem medialnym VIII Ogólnopolskiego Konkursu jest czasopismo i portal Filozofuj!

Filozofuj!

02

Dlaczego Wydział Filozofii KUL?

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zajmujemy się filozofią od początku istnienia Uczelni, czyli od 100 lat!
Od 100 lat!

Od swego instytucjonalnego zaistnienia w roku 1946 i po niemal 100 latach oddziaływania środowiska filozoficznego na Uniwersytecie wytworzył własną i unikalną tradycję filozoficzną. Specyfiką filozofii na KUL jest wsparcie badań i nauczania filozofii na gruntownej znajomości historii filozofii od starożytności po czasy współczesne i świadomości metodologicznej odwołującej się do narzędzi współczesnej logiki i metodologii nauk.

Znakomita kadra

Dzisiaj Wydział Filozofii KUL należy do dynamicznie rozwijających się i twórczych ośrodków badań naukowych i dydaktyki akademickiej w Polsce. Dzięki pracy wcześniejszych pokoleń wybitnych profesorów znakomita kadra profesorska oferuje dzisiaj bogatą różnorodność dziedzin do studiowania i kształtuje swym oddziaływaniem środowisko inspirujące i dające rozliczne możliwości rozwoju. Pracownicy Wydziału są w stałym kontakcie z czołowymi światowymi ośrodkami myśli filozoficznej uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i odwiedzając ośrodki naukowe na całym świecie - w Europie, Ameryce, Japonii i Chinach.

Uczeń-Mistrz

Dzięki pracy wcześniejszych pokoleń wybitnych profesorów znakomita kadra profesorska oferuje dzisiaj bogatą różnorodność dziedzin do studiowania i kształtuje swym oddziaływaniem środowisko inspirujące i dające rozliczne możliwości rozwoju. Naszą społeczność studencką współtworzą studenci kierunków licencjackich, magisterskich oraz liczne grono doktorantów. Na studiach pielęgnujemy sprawdzoną akademicką relację uczeń - mistrz poprzez zajęcia w kameralnych grupach i system tutorski.

Absolwenci

U podstaw studiów znajduje się całościowa koncepcja świata i człowieka wypracowana w metafizyce klasycznej; wykorzystujemy analityczne narzędzia wiedzotwórcze, których dostarczają osiągnięcia współczesnej logiki i metodologii nauk; krytycznej znajomości dziejów ludzkiej myśli służy gruntowne studium historii filozofii; etyka, której współtwórcą był wieloletni profesor Wydziału ks. Karol Wojtyła, rozwija wrażliwość na świat wartości; współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych przybliża filozofia przyrody, z nauk o funkcjonowaniu mózgu - kognitywistyka.

O początkach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej - wywiad z Prof. Antonim B. Stępniem

Komitet Konkursowy

czyli zespół, który nadzoruje przebiegu konkursu, powołuje jury, które sprawdzi prace konkursowe, ustala i ogłasza wyniki konkursu, wręcza nagrody, prowadzi dokumentację konkursową
o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

Kierownik Katedry Logiki KUL

dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL

Katedra Logiki KUL

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

mgr Renata Horbaczewska

Wiceprezes Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

VII+

Zakończonych edycji

2296+

Zadowolonych Uczestników

400+

Polubień fanpage'a

15+

Wspaniałych nagród

04

etapy konkursu

czyli jak osiągnąć sukces w czterech krokach
1

Rejestracja

Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 28 lutego 2020 r.

2

Etap I szkolny

Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 9-12 marca 2020 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 6 marca 2020 r.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut

18 marca 2020 r. – ostateczny termin odesłania do organizatorów
wypełnionych arkuszy po I etapie (decyduje data stempla pocztowego)

3

Wyniki

Komisja Konkursowa do 31 marca 2020 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów

4

Etap II Finałowy

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 23 kwietnia 2020 r. podczas LXII Tygodnia Filozoficznego.

Ze względu na panującą epidemię odwołujemy etap finałowy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.
Do zobaczenia za rok!

05

Historia Konkursu Logicznego

Edycje, listy Laureatów, programy etapów finałowych, galerie zdjęć
06

Pobierz

plakat lub baner i umieść go na swojej stronie www, profilu Facebook etc.

plakat do pobrania

kliknij, aby pobrać plakat

baner do pobrania

kliknij, aby otworzyć baner do pobrania

Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę.

John D. Barrow

fizyk teoretyk, kosmolog, profesor nauk matematycznych
na Uniwersytecie Cambridge

07

Rejestracja uczestników

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest Rejestracja Państwa Szkoły i wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap Konkursu za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!

08

Regulamin

czyli najważniejsze informacje i ustalenia dotyczące organizacji Konkursu
Etap
szkolny

Zestawy pytań etapu szkolnego konkursu dla poszczególnych szkół ponadpodstawowych będą zróżnicowane. Lektura/materiały do I etapu konkursu zostaną przesłane w formie pliku pdf na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu.

Komisja Konkursowa przesyła szkołom testy konkursowe za pomocą poczty elektronicznej.

Testy mają charakter tajny i szkoła zobowiązuje się nie ujawniać ich nikomu, ani bezpośrednio, ani za pomocą jakichkolwiek mediów np. strony internetowe, maile, portale społecznościowe itd.

Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 9-12 marca 2020 r. Osoby przygotowujące etap szkolny konkursu tworzą, we własnym zakresie, komisję szkolną, która nadzorować będzie przebieg testu.

Arkusze
konkursowe

Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 6 marca 2020 r.

Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu z zachowaniem warunków konkursowych. Uczniowie biorący udział w konkursie (zwani uczestnikami) wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich z zachowaniem czasu przeznaczonego do ich wypełniania. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.

Każdy test musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz numerem, który zostaje przypisany do konkretnego ucznia. Numeracja prac ma pozwolić na bezstronne sprawdzenie prac przez Komisję Konkursową bez znajomości danych osobowych uczestników konkursu. 

Awans
do II etapu

Komisja Konkursowa do dnia 31 marca 2020 roku dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Nazwiska zwycięzców pierwszego etapu konkursu oraz nazwy i siedziby szkół, do których uczestnicy konkursu uczęszczają, zostaną zamieszone na stronie internetowej konkursu. Uczestnicy konkursu akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów (jeśli w danej szkole więcej niż dwie osoby uzyska największą liczbę punktów, szkolna komisja konkursowa przeprowadzi dodatkowy test mający wyłonić finałową dwójkę), b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów. 

Finał
Konkursu

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu otrzymają – za pośrednictwem organizatorów etapu szkolnego – zestaw materiałów w formie plików pdf, w oparciu o które będą
mogli przygotowywać się do finału konkursu.

Prace finałowe oceniane są przez Komisję Konkursową, a wyniki Finału Konkursu ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Finału. 

Laureaci
i nagrody

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.

Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe.

Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca są indeksy na wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdobywca I-go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).

Regulamin
tekst jednolity

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu/pytania w sytuacji gdy finaliści otrzymają taką samą liczbę punktów. 

Dodatkowy test/pytanie będzie miał
na celu wyłonienie trzech finalistów.

Uczestnicy drugiego etapu dojeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom i ich opiekunom obiad w dniu konkursu.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Pobierz tekst Regulaminu w pliku [pdf].

09

lektury

kilka propozycji lektur w wyborze bardzo subiektywnym

Nasza propozycja lektur

w wyborze wyjątkowo subiektywnym

Zagadki pana Smullyana
Smullyan nie jest zwykłym matematykiem. Jest matemagikiem w pełnym tego słowa znaczeniu (także ze względu na profesje wyuczone…
Elementy logiki dla prawników
Podręcznik zawiera spory zakres materiału, który jest podany w sposób możliwie najprostszy i zorientowany praktycznie. Kurs logiki ma…

Subskrybuj nasz newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów wysyłki newslettera. Wyrażenie zgody następuje poprzez podanie danych i subskrypcję newslettera. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, nr tel. 81 445 41 01.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –  nr tel. 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10

Napisz do nas

jeśli interesujesz się logiką lub naszym Konkursem

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, nr tel.  81 445 41 01.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – nr tel. 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

napisz

konkurslogiczny@kul.pl

zadzwoń

+48 81 445 4295

odwiedź nas

51°14'52", 22°32'41"

kliknij
napisz

konkurslogiczny@kul.pl

zadzwoń

+48 81 445 4295

odwiedź nas

51°14'52", 22°32'41"

kliknij

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes